Over ons

Wie zijn Wij

Smartphone Kliniek & Interfix Computers zijn opgericht in 2008.

In 2008 was de team voornamelijk bezig met het repareren van macbooks en computers op component niveau en soldering van printplaten.
Sinds de release van de iPhone 4 is onze visie alleen maar groter gaan worden en hebben wij aan onze reparatie ruimte de smartphones toegevoegd.
Een simpele scherm vervangen tot en met solderen van nano chips en solderen van printplaten, wij hebben alles voor u onder een dak.

Met veel enthousiasme repareren wij met ons hele team dagelijks tientallen smartphones en tablets.
Onze kernwaarden zijn: duidelijkheid, innovatief, gastvrij, klantvriendelijk & kwaliteit.
Dit zult u merken zodra u verder kijkt op deze site of contact met ons opneemt.

Smartphone Kliniek verzorgt al ruim 6 jaar hoogwaardige reparaties aan smartphones en tablets.
Waar andere bedrijven stoppen gaan wij verder.
Niet alleen een snelservice voor het vervangen van beeldschermen, batterijen, behuizingen, knopjes, buttons en wat er al niet meer kapot kan gaan.

Wij zijn gespecialiseerd in de reparatie van toestellen met waterschade.
Er is hier een uniek procedure voor ontwikkeld waardoor zeker 75% van de schades weer te repareren valt.
Met onze deskundige monteurs hebben wij sinds 2008 door onze eigen visie en ervaring veel apparaten goed kunnen repareren wat door andere bedrijven als ” dood ” was verklaard.

Naast de vertrouwde reparaties voeren wij ook nano reparaties uit op allerlei printplaten, macbook logic-boards-
en ook op de Playstation 3 & 4 en andere consoles.

.

Wij repareren!

Onze prijzen zijn makkelijk te bestempelen met beste prijs garantie. Wij repareren alles zelf en besteden niks uit, zo kunnen wij de prijzen laag en kwaliteit hoog houden. Simpele kapotte scherm tot solderingen en vervangen van chips.

Reparatievoorwaarden

1 Definities

1.1 In deze reparatievoorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) wordt Smartphone Kliniek aangeduid als “SPK” en haar contractspartij als “Afnemer”.

1.2 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
Afnemer: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met SPK in een contractuele relatie staat of komt te staan;
Apparatuur: (consumenten) elektronica en/of accessoires van merken waarvoor SPK Reparaties mag uitvoeren.
Consumentkoper: de koper van producten, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
In het geval een bepaling enkel betrekking heeft op consumenten, zal de term “Consumentkoper” gebruikt worden;
Onderzoek: inspectie van de Apparatuur en vaststelling van de aard/oorzaak van het defect.
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tot stand komt tussen SPK en Afnemer met betrekking tot Onderzoek of Reparatie,
elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, inclusief eventuele bijlagen.
Prijsopgave: een schriftelijk voorstel waarin SPK op basis van de door de Afnemer kenbaar gemaakte klacht(en) een reparatieprijs indiceert en indien mogelijk ook een Reparatietermijn.
Reparatie: het verhelpen van het defect aan Apparatuur, en/of het onderhouden van de Apparatuur, en/of het testen van de Apparatuur en eventueel bijkomende werkzaamheden welke benodigd zijn om het defect te verhelpen.
Reparatieopdracht: de opdracht aan SPK tot het verhelpen van het defect aan Apparatuur, en/of het onderhouden van de Apparatuur, en/of het testen van de Apparatuur en eventueel bijkomende werkzaamheden welke benodigd zijn om het defect te verhelpen
Reparatieopdrachtformulier: Formulier dat Afnemer dient in te vullen indien Afnemer het verzoek tot Reparatie online (via de website van SPK) registreert.
Reparatietermijn: periode tot het moment dat SPK de Apparatuur heeft gerepareerd en geleverd aan Afnemer.

2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, leveranties, verzendingen en op alle werkzaamheden die SPK verricht waaronder Onderzoek en Reparatie.
2.2 Van deze Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Bij afwijking van een of meer van de onderdelen van deze Voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Eventuele toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van Afnemer wordt door SPK nadrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 De in deze Voorwaarden geldende rechten en aanspraken, gelden eveneens ten behoeve van de door SPK ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

3 Totstandkoming overeenkomst
3.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat SPK de ter Reparatie aangeboden Apparatuur heeft ontvangen en geaccepteerd.
3.2 Indien SPK voorafgaand aan de Reparatie aan de Afnemer een Prijsopgave doet toekomen komt de Reparatieopdracht tot stand na de (schriftelijke) acceptatie van deze Prijsopgave door Afnemer.
3.3 Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen binden SPK alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door vertegenwoordigingsbevoegde personen namens SPK zijn gemaakt/gedaan of achteraf door een vertegenwoordigingsbevoegde persoon zijn goedgekeurd.

4 Reparatie
4.1 SPK biedt Reparaties aan met betrekking tot alle Apparatuur voor zover zij die haalbaar en/of zinvol vindt. Indien nodig zal SPK de Apparatuur naar de betreffende fabrikant doorsturen voor specialistische reparatie.
4.2 SPK zal bij de Reparaties uitgaan van de door Afnemer (schriftelijk) kenbaar gemaakte klachten en (indien van toepassing) van hetgeen waarop het Prijsopgave is gebaseerd Indien SPK gedurende de Reparatie op andere defecten stuit dan genoemd in de Prijsopgave en er derhalve additionele reparatiewerkzaamheden (of onderdelen) nodig zijn om de klacht van de Afnemer op te lossen, is SPK gerechtigd deze additionele werkzaamheden (inclusief onderdelen) uit te voeren zonder dat daartoe rechtstreeks opdracht is gegeven door Afnemer.
4.3 De prijs benoemd in de Prijsopgave betreft immer een indicatie. In het geval dat SPK gedurende de Reparatie op defecten stuit die niet kenbaar zijn gemaakt door Afnemer en/of niet (volledig) zijn opgenomen in de Prijsopgave (zie artikel 4.2) is het SPK toegestaan om tevens in alle redelijkheid dit meerwerk (inclusief additionele onderdelen) om die defecten op te lossen in rekening te brengen aan de Afnemer.
4.4SPK zal geen Reparatie uitvoeren indien de Reparatie naar het oordeel van SPK niet haalbaar en/of niet zinvol is. Dit geldt ook voor het geval dat de betreffende Reparatie wel in de Prijsopgave is genoemd maar dat tijdens de reparatie naar het oordeel van SPK blijkt dat Reparatie toch niet haalbaar en/of zinvol is. Er komt in zulks geval geen Reparatieopdracht tot stand.
4.5 SPK is van oordeel dat een Reparatie in ieder geval niet haalbaar en/of zinvol is indien:
a) de voor Reparatie benodigde onderdelen niet verkrijgbaar zijn, of
b) het apparatuur betreft van een merk waarvoor SPK geen Reparaties mag uitvoeren, of
c) de Apparatuur dermate verouderd is, of
d) de Apparatuur technisch onherstelbaar is.

5 Gegevens Afnemer
5.1 Bij het indienen van de Apparatuur dient Afnemer de volgende gegevens te verstrekken:
a) een duidelijke en zo volledig mogelijke omschrijving van het defect; en
b) naw-gegevens inclusief e-mailadres; en
c) een kopie (het origineel dient Afnemer zelf te behouden) van de aankoopbon indien de Apparatuur onder de garantievoorwaarden van de desbetreffende fabrikant valt
d) handtekening van Afnemer.
5.2 Indien de Afnemer het verzoek tot Reparatie indient via internet dient het Reparatieopdrachtformulier volledig te worden ingevuld en dienen de vereiste documenten te worden meegestuurd.

6 Prijzen
6.1 Wanneer een Reparatie valt binnen de garantietermijn van de betreffende fabrikant van de Apparatuur en onder de overige garantievoorwaarden van de betreffende fabrikant zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.
6.2 In alle andere gevallen zal SPK aan Afnemer zo spoedig mogelijk een Prijsopgave verstrekken voorafgaande aan de uitvoering van de Reparatie. De Afnemer dient voorafgaand aan de Reparatie in te stemmen met de Prijsopgave.
6.3 Aan evidente onjuiste prijsindicaties in een Prijsopgave kunnen geen rechten worden ontleend.
6.4 Indien (na verstrekking van de Prijsopgave ) geen Reparatieopdracht tot stand komt ofwel indien er geen Reparatieopdracht tot stand komt omdat naar oordeel van SPK de Reparatie niet haalbaar en/of zinvol is (zie artikel 4.4), is Afnemer de kosten voor Onderzoek, handling, administratie, en/of retourzending aan SPK verschuldigd. De actuele kosten voor Onderzoek zijn terug te vinden op de website van Leverancier. Pas na betaling van deze kosten zal SPK overgaan tot retournering van de Apparatuur aan Afnemer. Indien de Afnemer aan SPK aangeeft de betreffende apparatuur niet meer terug te willen dan zal SPK aan de Afnemer geen Onderzoeks-, administratie-, handling en/of verzendkosten in rekening brengen. In dit geval doet de Afnemer expliciet afstand van de apparatuur (inclusief accessoires) die hij opgestuurd heeft.
6.5 Een samengestelde prijsopgave heeft niet tot gevolg dat SPK verplicht kan worden een deel van de geoffreerde werkzaamheden te verrichten tegen een overeenkomstig deel van de geoffreerde prijs.

7 Betaling
7.1 De Afnemer zal alle in rekening gebrachte bedragen inclusief BTW, zonder korting, inhouding, verrekening of opschorting voldoen op een door SPK aangegeven wijze.
7.2 Indien wordt overeengekomen na aflevering van de Apparatuur te betalen, dient betaling te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
7.3 Bij niet of niet tijdige betaling is de Afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119 a BW verschuldigd.
7.4 Mocht Afnemer na een aanmaning te hebben ontvangen niet of niet volledig betalen, dan wordt het verschuldigde bedrag met buitengerechtelijke incassokosten verhoogd overeenkomstig het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”. Dit betekent een verhoging met buitengerechtelijke incassokosten van 15 % over een openstaande hoofdsom t/m € 2.500 en 10% over een openstaande hoofdsom van € 2500,- t/m € 5.000,–. Dit met een minimum van € 40,-.
7.5 Indien op enig moment bij SPK gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van een Afnemer, heeft SPK het recht, alvorens (verder) te presteren, van de Afnemer te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die SPK, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst met de Afnemer heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van SPK.
7.6 Creditfacturen worden binnen 14 werkdagen door SPK verwerkt. Uw vragen betrekking tot creditfacturen kunt u richten aan: finance@smartphonekliniek.com

8 Reparatietermijn
8.1 SPK kan nadere informatie omtrent de Reparatietermijn vermelden op de website of, indien mogelijk, in de Prijsopgave opnemen. SPK streeft ernaar de Reparatie binnen de door haar vermelde termijn uit te voeren. De door SPK vermelde Reparatietermijn heeft slechts een indicatief karakter en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

9 Verzending en aflevering Apparatuur
9.1Indien de Afnemer de Apparatuur verzendt, verplicht hij zich ertoe de Apparatuur altijd aangetekend te verzenden en op een schok- druk- en beschadigingswerende wijze die in overeenstemming is met de kwetsbaarheid van de Apparatuur. Dit houdt in ieder geval in dat de Apparatuur gewikkeld dient te zijn in beschermend papier/bubbelplastic en dat het pakket opgevuld wordt met zacht materiaal zodat er geen lege ruimtes zijn en de Apparatuur niet kan schuiven.
9.2 Indien de Afnemer de Apparatuur aan de balie van SPK inlevert, ontvangt Afnemer een balieformulier. Het balieformulier dient voor Afnemer tevens als bewijs van afgifte.
9.3 SPK zal Afnemer (schriftelijk) op de hoogte stellen dat de Apparatuur gereed is. De (gerepareerde) Apparatuur kan ofwel aan de balie van SPK opgehaald worden ofwel op verzoek worden afgeleverd op een door Afnemer aangegeven adres. Een adreswijziging of verhuizing dient tijdig aan SPK kenbaar te worden gemaakt. SPK kan niet aansprakelijk worden gehouden voor aflevering aan een verkeerd/ gewijzigd adres.
9.4 Eventuele kosten voor verzending zijn voor rekening van Afnemer.
9.5 Bij het afhalen of in ontvangst nemen van de Apparatuur dient Afnemer zich te legitimeren en het reparatienummer en/of balieformulier te overleggen.
9.6 Afnemer doet expliciet afstand van alle vervangen/defecte onderdelen. Deze worden derhalve eigendom van Smartphone Kliniek en zullen dan ook niet aan Afnemer worden geretourneerd.

10 Reclamatie
10.1 Afnemer dient binnen 24 uur te controleren of alle gerepareerde Apparatuur is afgeleverd en of de Reparatie adequaat is uitgevoerd. Indien de Apparatuur verzonden is, dient Afnemer bij ontvangstneming onmiddellijk de verpakking te controleren op eventuele schade.
10.2 Eventuele gebreken die betrekking hebben op de reparatie dienen binnen 7 (zeven) dagen middels een aangetekend schrijven aan SPK gemeld te worden. Na het verstrijken van deze termijn van 7 (zeven) dagen kan er niet meer worden gereclameerd. Eventuele gebreken die géén betrekking hebben op de reparatie dienen binnen 48 uur aan SPK gemeld te worden. Na verstrijken van deze termijn kan er niet meer gereclameerd worden.
10.3 Indien Afnemer van mening is dat er gebreken zijn aan de Apparatuur na aflevering die voorafgaand aan de Reparatie niet aanwezig waren, dient hij dit bij de reclamatie aan te geven en het betreffende gebrek te beschrijven. Tevens dient Afnemer, indien hij de Apparatuur opgestuurd heeft, bij het aangetekend schrijven bewijs te voegen dat hij de Apparatuur in overeenstemming met de in artikel 9.1 van deze Voorwaarden verpakkingsverplichtingen heeft verstuurd.

11 Niet afgehaalde Apparatuur
11.1 Indien Afnemer de Apparatuur niet afhaalt of niet in ontvangst neemt, zal SPK de Apparatuur gedurende maximaal een maand na het voltooien van de Reparatie danwel, indien er geen Reparatie is verricht, 1 maand na het versturen van de Prijsopgave, opslaan. Opslag geschiedt voor rekening en risico van Afnemer. Indien Afnemer na drie achtereenvolgende (schriftelijke) mededelingen dat de Apparatuur gereed – (waarvan de laatste bij aangetekend schrijven) – geen reactie geeft, dan heeft SPK het recht om de Apparatuur te verkopen (en de opbrengst te behouden) ofwel te vernietigen.

12 Aansprakelijkheid
12.1 SPK is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Afnemer, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van SPK. SPK is in geen geval aansprakelijk voor gevolg-, of bedrijfsschade welke is veroorzaakt door of verband houdt met enige door SPK verrichte Reparatie en/of (niet) af-levering/transport.
12.2 In geen geval is SPK jegens Afnemer aansprakelijk indien Afnemer de verpakkingsverplichtingen als weergegeven in artikel 9.1 van deze Voorwaarden niet in acht neemt en er schade aan de Apparatuur tijdens transport ontstaat.
12.3 Afnemer aanvaardt dat hij verantwoordelijk is voor het maken van reservekopieën van belangrijke gegevens die op de Apparatuur zijn opgeslagen voor aanvang van de Reparatie en Afnemer erkent hierbij dat deze gegevens verloren kunnen gaan tijdens de Reparatie.
12.4 De aansprakelijkheid van SPK zal in alle gevallen in ieder geval beperkt zijn tot de betreffende contractsom (kosten voor Reparatie).
12.5 Indien schade aan Apparatuur ontstaat door toedoen van een derde (bijv. een transporteur), zal SPK nimmer gehouden zijn om een vergoeding te betalen aan Afnemer die hoger is dan dat SPK zelf vergoed krijgt van de betreffende derde.

13 Garantie
13.1 SPK geeft na het voltooien van de Reparatie een garantie van zes maanden op de Reparatie onverminderd het recht op fabrieksgarantie, te rekenen vanaf het moment van aflevering van de Apparatuur aan Afnemer. Op Reparaties waarbij de Apparatuur enkel is onderhouden, wordt geen garantie gegeven. Voorts wordt geen garantie gegeven indien:
a) de Apparatuur niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden; of
b) de Apparatuur beschadigd is bijvoorbeeld door water of vocht; of
c) de Afnemer wijzigingen aan de Apparatuur heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen daaronder ook begrepen reparaties die niet door of namens SPK zijn verricht; of
d) de Apparatuur beschadigd is door onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, val/stoot of zichtbare schade, beschadiging door inwerken van vocht of door enige andere van buiten komende oorzaak; of
e) de Afnemer de Apparatuur heeft gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires; of
f) de Afnemer de Apparatuur, op welke wijze dan ook, onachtzaam heeft behandeld; of
g) de Apparatuur is of wordt gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor deze geschikt is.
e) op de waterdichtheid van bepaalde toestellen na een reparatie door SPK
13.2 Indien binnen zes maanden na Reparatie van de Apparatuur de klachten terugkeren, zal SPK een prijsopgave doen voor een nieuwe Reparatie. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige Reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan bij de vorige Reparatie, worden de volledige kosten van de nieuwe Reparatie aan de Afnemer in rekening gebracht. Na hernieuwde Reparatie gaat de garantietermijn van zes maanden opnieuw in.

14 Geschillen en toepasselijk recht
14.1 Op de Overeenkomst tussen SPK en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam.

15 Contactgegevens
15.1
Smartphone Kliniek
Oudedijk 150A
3061 AP Rotterdam

WhatsApp Stel uw vraag via whatsApp